Witamy w projekcie DISEMEX!                                                         Zobacz w przeglądarce

DLACZEGO zdecydowaliśmy się na projekt DISEMEX?

Jednym z deklarowanych celów polityki Unii Europejskiej, odpowiadającym Karcie Praw Podstawowych UE i Traktatowi o funkcjonowaniu UE, jest poprawa sytuacji społecznej i gospodarczej osób niepełnosprawnych, przełamanie sytuacji ich wykluczenia z rynku pracy i zapewnienie im prawa do samostanowienia w życiu społecznym, co odzwierciedla koncepcja inkluzji.

Nasz projekt: DISEMEX – Ekspert ds. Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych

Rozpoczęty we wrześniu 2018 roku projekt DISEMEX ma na celu analizę przykładów najlepszych praktyk w zakresie integracji osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy oraz ich strukturalne porównanie, uznając zatrudnienie osób niepełnosprawnych za najważniejszy czynnik ich integracji społecznej. Na tej podstawie mają zostać opracowane długoterminowe wytyczne dotyczące zdolności adaptacyjnych i możliwości przenoszenia do innych krajów i obszarów tematycznych.

W ramach projektu członkowie 9 organizacji z 8 krajów UE (Bułgarii, Niemiec, Włoch, Polski, Rumunii, Słowenii, Wielkiej Brytanii) i Turcji przyjrzeli się modelom zatrudnienia osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności w swoich krajach, analizując i wybierając najlepsze praktyki w celu znalezienia możliwych innowacyjnych rozwiązań dla wyższej oceny pełnej integracji zawodowej osób dotkniętych niepełnosprawnością na rynku pracy. Wyniki będą promowane na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym jako pozytywne przykłady, zachęcając podmioty gospodarcze, polityczne i społeczne do aktualizacji istniejących modeli zatrudnienia, zapewniając większą różnorodność i lepszą jakość możliwości zatrudnienia na równych zasadach, zgodnie z art. 27 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych (z ang. CRDP).

W trakcie realizacji projektu partnerzy opracowali kwestionariusz, który został wypełniony przez szereg przedsiębiorstw komercyjnych i firm społecznych pomocny przy końcowej ocenie najlepszych praktyk w konkretnych warunkach gospodarczych i społecznych danego kraju lub regionu. Niektóre z tych wybranych przykładów zostały następnie zaprezentowane partnerom podczas 9 międzynarodowych spotkań projektowych w każdym z krajów partnerskich. Niektóre z ustaleń i przykładów zostały następnie zaprezentowane na międzynarodowej konferencji DISEMEX+East (Wschód) we wrześniu 2019 roku w Dusseldorfie.

Weź udział w naszym badaniu

W lipcu 2019 r. INTAMT uruchomił nowy międzynarodowy projekt DISEMEX + EAST w celu promowania integracji zawodowej osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. Słowo EAST (WSCHÓD) w tytule wskazuje na lokalizację geograficzną projektu. Nasi partnerzy pochodzą z Rosji oraz krajów uczestniczących w unijnym programie Partnerstwa Wschodniego - Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. Głównym punktem programu była międzynarodowa konferencja „Razem dla integracji", która odbyła się 19 września w Kongresowym Centrum Wystawienniczym w Düsseldorfie (CCD Süd).

O konferencji (w j. angielskim)

Część z tych historii została sfilmowana przez partnerów lub pokazana z wykorzystaniem już istniejących materiałów wideo opisujących przypadek w celu wizualnej prezentacji przykładów. 

Cieszymy się, że mamy okazję podzielić się z Państwem tymi historiami z silnym pragnieniem, aby dostarczyły one nowych pomysłów, inspiracji
i nadziei!

NIEMCY

Podczas spotkania otwierającego, jedna z członkiń założycieli, Monika Labruier, zaprezentowała partnerom ProjectRouter z Kolonii, specjalizujący się w zapewnianiu możliwości zatrudnienia osób z upośledzeniem umysłowym.

Od 2003 roku ProjektRouter e.V. opracowuje i wdraża nowe, indywidualnie zorientowane formy zatrudnienia dla osób z niepełnosprawnością. ProjektRouter udowadnia, że wiele osób z niepełnosprawnością może znaleźć swoje miejsce w normalnym życiu zawodowym.

Zarówno osoba niepełnosprawna, jak i firma zatrudniająca otrzymują kwalifikacje dopasowane do potrzeb i w razie potrzeby trwałe wsparcie. Jako dostawca usług integracyjnych, ProjektRouter wspiera już ponad 280 osób niepełnosprawnych i ponad 65 firm w rozwoju i realizacji indywidualnych ścieżek zawodowych. Od 2005 roku ProjektRouter prowadzi warsztaty dla osób niepełnosprawnych jako firma zajmująca się kształceniem zawodowym i zatrudniająca je jako firmę integracyjną, tworząc z jednego źródła bardzo zróżnicowaną i opartą na szerokim zasięgu ofertę. Dzięki temu ProjektRouter realizuje się w firmach, które chcą włączyć i stworzyć zindywidualizowaną ofertę kwalifikacji i wsparcia dla osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem ich potrzeb.

Motto organizacji: "Niepełnosprawni uczą się i pracują tam, gdzie wszyscy inni również uczą się i pracują - w firmach powszechnego rynku pracy", doskonale odzwierciedla poglądy konsorcjum.

Yuri Nikitin, Coordinator and the managing director of INTAMT

Sposób myślenia jest najważniejszy

Wywiad z bohaterem naszej kolejnej historii sukcesu został zaprezentowany podczas spotkania projektowego w Düsseldorfie we wrześniu 2019 roku.  Lina Maria Kotschedoff zachowuje tylko pięć procent swojego wzroku i widzi świat jak przez oszklone szkło. Nie mogło jej to przeszkodzić w rozpoczęciu kariery kierowniczej w gminie Stadtwerke Düsseldorf jako menedżer ds. startupów, który w tym czasie kierował i doradzał społeczności startupów.  Od początku roku 2020 Lina Maria została niezależną konsultantką prowadzącą własną działalność gospodarczą. Jej strategia sukcesu polega na przejrzystym i otwartym radzeniu sobie z niepełnosprawnością, słabościami i mocnymi stronami oraz informowaniu o tym środowiska pracy. Mimo że posiada wszelkie wsparcie techniczne, jakie może uzyskać, mówi, że najważniejsze dla integracji nie jest wyposażenie techniczne, ale raczej duch kultury korporacyjnej.

WŁOCHY

Dzięki wprowadzonym w 1991 roku przepisom mającym na celu wspieranie spółdzielni socjalnych możliwe stało się zakładanie przedsiębiorstw zatrudniających osoby niepełnosprawne. Spółdzielnię socjalną "Il Girasole" z małego miasteczka Castelbuono w Sycylii zaprezentował lokalny pracownik socjalny Tommaso Marino, który od 15 lat wprowadza koncepcję zarządzania społecznego pośredniczącego w przekazywaniu różnych kompetencji zawodowych miejscowej ludności niepełnosprawnej, co prowadzi między innymi do utworzenie dwóch restauracji, w których osoby z niepełnosprawnością intelektualną stają się szansą na znalezienie pracy. Trzecia restauracja ma zostać otwarta w czerwcu tego roku i będzie obejmowała również dostarczanie posiłków przez pracowników z niepełnosprawnością. Restauracja, w której pracuje 8 osób z niepełnosprawnością, była reprezentowana przez właściciela i dwie osoby z niepełnosprawnością.

Obaj mówili, jak bardzo są szczęśliwi, że pracują w restauracji i jak bardzo kochają swoją pracę. Sama restauracja działa jak zwykły biznes, który nie ma specjalnych publicznych dotacji i którego zrównoważony rozwój opiera się wyłącznie na motywacji i wysiłku zaangażowanych osób, jak również lokalnych społeczności wspierając restaurację jako wybitną inicjatywę społeczną.

Sprzeciwianie się stereotypom

“Kocham tę pracę!” Antonio La Porta, lat 21, kelner w Un posto tranquillo

Istnieją powszechne uprzedzenia, że osoby niepełnosprawne, zwłaszcza te z niepełnosprawnością intelektualną, nie posiadają odporności, celowości, koncentracji, zdolności do autonomicznej pracy, jak również umiejętności komunikacyjnych, oraz że społeczeństwo nie jest skłonne zaakceptować ich rodzaj różnorodności w pewnych obszarach życia zawodowego. Włoskie jedzenie jest legendarne, ale praca w gastronomii oznacza stały stres, stałe współdziałanie z ludźmi, zdobywając coraz większe zaufanie klientów. Akceptacja odgrywa fundamentalną rolę w tym biznesie. Nasz kolejny przykład najlepszej praktyki pokazuje, że jest to wskazane do osiągnięcia akceptacji i sukcesu w tej dziedzinie. Chodzi również o to jak interakcja twarzą w twarz zmienia umysły. "Trochę czasu zajęło dostrojenie się do każdego, ale potem stało się to naturalne i wspaniałe" - mówi szef kuchni restauracji Giuseppe Pinzino, mając na myśli szkolenie, ale chodzi o włączenie jako całość.

Na koniec warto usłyszeć komentarze niepełnosprawnych pracowników: "Kocham tę pracę" i "Życie, kocham cię".

TURCJA

Gdy znikają bariery

Nasz kolejny przykład przenosi nas do Izmiru i pokazuje nam imponującą karierę młodego, odnoszącego sukcesy inżyniera włókiennictwa. Niyazi Kocak jest kierownikiem działu kadr w firmie Hugo Boss Textile Industry Izmir. Zaczynał jako stażysta, ukończył inżynierię materiałową i pracował we wszystkich obszarach firmy, od linii produkcyjnej do biura, zawsze wchodząc na kolejny profesjonalny szczyt, będąc na wózku inwalidzkim. "Miałem wiele barier na zewnątrz, ale w HUGO BOSS nie było żadnych problemów z dostępnością", mówi. Jego wskazówka jest taka: zaakceptować niepełnosprawnych, pozwolić im stać się częścią społeczności, dać im przestrzeń do rozwoju ich potencjału, zaufać im do wykonania pracy, dać im czas, utrzymać to, co osiągnęliście, zrobić to wszystko dla wszystkich. Pomimo swojej ograniczonej mobilności, Niyazi Koçak przeszedł ścieżkę od stażysty do starszego kierownika działu kadr.

HUGO BOSS Przemysł Włókienniczy Izmir został nagrodzony przez Krajową Agencję Zatrudnienia za wysoką liczbę zatrudnionych osób niepełnosprawnych. Firma działa również, współpracując z organizacjami pozarządowymi, władzami lokalnymi i regionalnymi, promując zatrudnianie osób niepełnosprawnych, tworząc przestrzenie wolne od barier - w każdym tego słowa znaczeniu - dla niepełnosprawnych pracowników, aby działali i postępowali tak, jak funkcjonują. Obecnie 117 z prawie 15 tysięcy pracowników firmy na świecie ma szczególne potrzeby. Nikt tutaj nie robi różnicy, czy jest niepełnosprawny czy nie, jesteśmy po prostu piękni razem - mówi Niyazi Kocak.

Partnerzy Projektu DISEMEX:

Koordynator: Międzynarodowa Akademia Zarządzania i Technologii (INTAMT, Niemcy)

Międzynarodowa Akademia Zarządzania i Technologii (INTAMT) jest stowarzyszeniem typu non-profit, które działa od 2005 roku w zakresie międzynarodowego transferu wiedzy i wymiany doświadczeń oraz opracowywania i realizacji programów ciągłego rozwoju zawodowego i kształcenia dorosłych.

Naszym głównym produktem jest zorientowane na popyt połączenie know-how i doświadczenia w różnych obszarach edukacji, badań, technologii, administracji publicznej, jak również nowoczesnego zarządzania biznesem i procesami. Koncentrujemy się tym samym na organizacyjnych i technicznych innowacjach międzysektorowych.

Przejdź do INTAMT

Bułgarska Agencja Rozwoju (Bułgaria)

Bułgarska Agencja Rozwoju (BDA) jest stowarzyszeniem typu non-profit podejmującym działania na rzecz dobra publicznego, z siedzibą w Sofii w Bułgarii. Celem stowarzyszenia jest przyczynianie się do rozwoju regionalnego, a także promowanie procesów demokratycznych i integracyjnych w kontekście społeczeństwa opartego na wiedzy poprzez opracowywanie, lokalizację i transfer innowacyjnych produktów, materiałów i metodologii szkoleniowych i edukacyjnych; analizę, transfer i rozpowszechnianie najlepszych praktyk; tworzenie i promowanie centrów doskonałości, tworzenie i popularyzację sieci VET; umiejętności cyfrowe i wpływ technologii cyfrowych na młodych ludzi i dorosłych.

Przejdź do BDA

Centro Internazionale Per La Dell`educazione E Lo Sviluppo Associazione (CEIPES, Włochy)

CEIPES jest europejską organizacją non-profit posiadającą oddziały w ponad 8 krajach europejskich. Głównym celem CEIPES jest promowanie edukacji i rozwoju młodzieży i dorosłych poprzez działania w zakresie kształcenia, szkolenia, kultury, niestosowania przemocy, międzykulturowości, solidarności, praw człowieka, aktywnej postawy obywatelskiej, współpracy międzynarodowej oraz promowanie usług przyczyniających się w ten sposób do rozwoju ludzkiego i obywatelskiego na poziomie indywidualnym, wspólnotowym i globalnym, inspirowanych zasadami i wartościami pokoju i niestosowania przemocy, równości w różnorodności, praw człowieka, demokracji i aktywnego uczestnictwa, poszanowania środowiska, współpracy, komunikacji, solidarności, integracji społecznej, poszanowania, tolerancji i międzykulturowości.

Przejdź do CEIPES

36,6 Centrum Kompetencji (Polska)

36,6 Centrum Kompetencji (z siedzibą w Łodzi) jest instytucją parasolową skupiającą specjalistów z wielu dziedzin, tworząc interdyscyplinarną Strefę Ekspertów na rzecz rozwoju lokalnego poprzez wymianę doświadczeń międzynarodowych. Ich motto: 36,6 to idealna temperatura ludzkiego ciała, sygnalizująca, że jesteś zdrowy. 36,6 Centrum Kompetencji ma na celu zapewnienie każdemu człowiekowi takiej gwarancji zdrowego społeczeństwa i równowagi w pracy, starając się zapewnić jakość życia na czterech poziomach: zatrudnienia, edukacji, rozrywki/ sfery prywatnej i środowiska/ świadomości ekologicznej.

Przejdź do 36,6 CC (PL)

Asociatia Centrul European pentru Integrare Socioprofesionala (ACTA, Rumunia)

Europejskie Centrum Integracji Społeczno-Profesjonalnej ACTA promuje działania edukacyjne oraz rozwój umiejętności zawodowych i społecznych młodzieży i dorosłych w celu umożliwienia im dostosowania się i skutecznej integracji w dynamicznym społeczeństwie. Dążąc do zapewnienia równych szans integracji społecznej grupom osób znajdujących się w najbardziej niekorzystnej sytuacji, osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych, z problemami społecznymi oraz osób o wysokim ryzyku wykluczenia społecznego, Centrum ACTA organizuje działania i oferuje wsparcie dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich rodzin, a także odgrywa ważną rolę w poszerzaniu współpracy pomiędzy szkołami i organizacjami pozarządowymi na poziomie społeczności lokalnej.

Przejdź do ACTA

OZARA storitveno in invalidsko podjetje d.o.o. (Słowenia)

OZARA d.o.o. jest firmą usługową zatrudniającą osoby niepełnosprawne. Ma status MŚP. Jej misją jest szkolenie, zatrudnianie, rehabilitacja zawodowa i integracja społeczna osób niepełnosprawnych (bezrobotnych, osób z niepełnosprawnością, osób z trudnościami w zatrudnieniu, mających ograniczenia i bariery w zatrudnieniu oraz możliwości integracji na rynku pracy ze względu na chorobę, uraz lub ograniczenia funkcjonalne). Nasze zespoły zawodowe składają się z różnych profili ekspertów (psycholog, socjolog, terapeuta pracujący, technolog, pracownicy zawodowi, mentorzy, menedżerowie, kierownicy finansowi, kierownicy projektów, pracownicy wykwalifikowani itp.)

Przejdź do OZARA

Urząd Regionalny w Izmirze - Biuro UE i Stosunków Zagranicznych (Turcja)

Urząd Regionalny w Izmirze reprezentuje rząd centralny na szczeblu wojewódzkim. Jest to najwyższa władza publiczna w prowincji i ma dużą strukturę, która koordynuje wszystkie działania w Izmirze, trzecim co do wielkości mieście w Turcji, liczącym 4 miliony mieszkańców. Zakres działań obejmuje edukację, bezpieczeństwo, ochronę środowiska, roboty publiczne, kulturę, usługi socjalne, zdrowie, integrację ze społeczeństwem osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, działania związane z UE itp.

Urząd Regionalny w Izmirze liczy 256 pracowników. W ramach Urzędu działa kilka podjednostek, a jedną z nich jest Biuro Unii Europejskiej i Stosunków Zagranicznych. Centrum odgrywa aktywną rolę w rozpowszechnianiu, wykorzystywaniu, ocenie i realizacji części projektów w prowincji Izmir. Centrum posiada szerokie doświadczenie w rozwijaniu partnerstwa i jest w stanie wspierać i promować realizację europejskiej agendy politycznej na rzecz wzrostu, zatrudnienia, równości i integracji społecznej na poziomie lokalnym, krajowym i unijnym.

Przejdź do Urządu Regionalniego w Izmirze

Engelsiz Toplum Olusturma Dernegi (ETOD, Turcja)

W sąsiedztwie, w którym pracujemy, większość rodzin żyje poniżej ogólnych standardów naszego kraju w zakresie edukacji i produktu krajowego brutto na głowę mieszkańca, naszym celem jest zwrócenie uwagi na tamtejsze dzieci chore i niepełnosprawne fizycznie oraz zwiększenie świadomości wśród społeczności, w której żyjemy. Dla osób, które nie mają praw obywatelskich, zwłaszcza dla matek, staramy się podnosić świadomość w zakresie: relacji matki i dziecka, relacji matki i ojca, żony i męża, relacji matki i szkoły, relacji matki i społeczności lokalnej, relacji matki i społeczności publicznej, relacji matki i praw obywatelskich oraz przygotowywać seminaria z uczestnikami w radzie doradczej w szkołach publicznych.

Przejdź do ETOD

36,6 Centrum Kompetencji (Wielka Brytania)

36,6 Centrum Kompetencji (Szkocja) założone w 2015 r. jest młodszą siostrą odnoszącej duże sukcesy polskiej firmy 36,6 Centrum Kompetencji (z siedzibą w Łodzi, Polska). Ta nowa i dynamiczna organizacja została stworzona w celu zwiększenia aktywności europejskiej i poszerzenia programu dostaw dla organizacji szkockiego sektora zatrudnienia. Szkocki oddział realizuje podobne zadania w UE, przyjmując podobne podejście poprzez współpracę z różnymi organizacjami i działając jako organizacja parasolowa. Ta niezależna firma szkocka modeluje i uzupełnia działania 36,6 CC w Polsce oraz odzwierciedla te działania w Szkocji wraz z rosnącą ilością metod prowadzenia szkoleń.

Przejdź do 36,6 CC (UK)

Śledź nas w mediach społecznościowych

Facebook Youtube
Modyfikacja subskrypcji    |    Widok w przeglądarce

Projekt DISEMEX jest współfinansowany przez program Erasmus+:
Współpraca na rzecz innowacji i wymiana dobrych praktyk.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, należy skontaktować się z najbliższym partnerem lub odwiedzić
naszą stronę internetową: www.disemex.eu

Wysłane przez partnerów DISEMEXconsortium. Aby zrezygnować z otrzymywania przyszłych e-maili,
zmień swoją subskrypcję tutaj.(C) INTAMT A verification of the given e-mail address is necessary and you have to agree to receive the newsletter. Additional data is not collected or is voluntary. The data will be used exclusively for sending the newsletter. The data provided when registering for the newsletter will be processed exclusively on the basis of your consent (Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO). A revocation of your already given consent is possible at any time. To revoke your consent, simply send us an informal e-mail or unsubscribe using the "Unsubscribe" link in the newsletter. The legality of the data processing operations already carried out remains unaffected by the revocation.